Reovee äravedu

Reovee äravedu kinnistutelt ja mahalaadimine roeveepuhastisse ehk purgimine on Viljandi linna territooriumil lubatud ainult Kösti reoveepuhastis. Reeglina on lubatud reoveepuhastisse purgida ainult olmereovett. Reovee äraveoteenuse osutamisega tegeleb AS Viljandi Veevärk ja temaga lepingu sõlminud ning vastava tegevusalaga tegelevad ettevõtted. Täpsemat infot saab ASi Viljandi Veevärk klienditeenindusest.
Soovi korral võib kinnistu omanik kinnistul tekkinud reovee äraveoteenuse tellida ükskõik milliselt Eestis tegutsevalt eriettevõttelt. Sellisel juhul on eelnevalt soovitav uurida kuhu teenuse osutaja reovee purgib ning milline on teenuse hind.
Kinnistult äraveetud reovee kohta tuleb teenuse osutajalt võtta kirjalik tõend. Reovee veo tellinud isik peab vedaja kohta säilitama dokumendid kuni kaks aastat. Dokumentides peab kajastuma informatsioon reovee vedaja kohta ning vedamise koht ja aeg. Ametiasutuse nõudmisel peavad eelnimetatud dokumendid olema esituskõlbulikud.
Viljandi linnas reguleerib reovee äraveoga seonduvat:
Viljandi Linnavolikogu 29.11.2018 määrus nr36 “Viljandi linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” ja
Viljandi Linnavolikogu 29.04.2021 määrus nr109 “Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri”