Liitumine

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal on kõigil kinnistu omanikel õigus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (liitumisena käsitletakse ka olemasoleva liitumispunkti asukoha või selle tehnilise lahenduse muudatust kliendi soovil).

Liitumine toimub vastavalt Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.

Liitumissoovi korral tuleb kinnistu omanikul või valdajal (Liituja) vastava taotlusega pöörduda ASi Viljandi Veevärk (Veevärk) poole.

Liitumise etapid:

Liitumistaotlus

Liituja esitab Veevärgile vormikohase liitumistaotluse koos vajalike lisadokumentidega sh. kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised ja nende ühendused tehnovõrkudega, kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine ning kinnistu piirid.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult Veevärgi e-postile info@viljandivesi.ee või paberdokumendina allkirjastatult Veevärgi klienditeenindusse.

Liitumistingimused

Veevärk vaatab liitumistaotluse läbi ja väljastab Liitujale liitumistingimused üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul. Liitumistingimuste väljastamine on Liitujale tasuta.

Ehitusprojekt

Liitumistingimuste alusel tellib Liituja omal kulul torustike ehitusprojekti vastavat tegevusluba ja töökogemust omavalt projekteerijalt.

Projekt kooskõlastatakse Veevärgiga ning kõikide ehituspiirkonna võrguvaldajatega (sidevõrk, elektrivõrk, kaugküttevõrk).

Ehitusprojektile kehtivad nõuded on toodud Ehitusseadustikus.

Liitumisleping ja liitumistasu suurus

Peale ehitusprojekti kooskõlastamist esitab Liituja Veevärgile taotluse liitumislepingu sõlmimiseks.

Veevärk korraldab projekti alusel hanke parima (madalaima) hinnaga ehitaja leidmiseks.

Parima hinna alusel arvutab Veevärk Liituja jaoks välja liitumistasu vastavalt liitumistasu arvutamise metoodikale.

Liitumistasu suurus ja ehitatavate liitumispunktide kasutusvalmiduse aeg märgitakse liitumislepingusse.

Liitumistasu

Peale liitumislepingu sõlmimist maksab Liituja Veevärgile liitumistasu, mis sisaldab kõiki kulutusi, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (sh. liitumispunktide ehitus).

Liitumistasu ei sisalda kinnistu torustike ehitust alates liitumispunktidest. Põhilise osa liitumistasust moodustab ehitusprojektis toodud liitumislahenduse väljaehitamise kulu avalikult kasutataval maal.

Veevärgi ehitustegevus

Peale liitumistasu laekumist Veevärgi arvelduskontole, korraldab Veevärk avalikult kasutataval maal liitumistasuga kaetud torustike- ja liitumispunktide ehituse.

Liituja ehitustegevus

Kinnistu torustike (alates liitumispunktist kinnistu suunas) ja hoones asuva veemõõdusõlme ehituse korraldab ja finantseerib Liituja liitumisprotsessi väliselt ise. Veemõõdusõlm ehitatakse vastavalt veemõõdusõlme tehnilistele tingimustele.

Enne kinnistu torustike ühendust liitumispunktiga ja kinnistu torustike kaevise täitmist tuleb paigaldatud torustik esitada ülevaatuseks Veevärgi esindajale.

Liitumine

Peale liitumistingimuste, liitumislepingus toodud kokkulepete ja ehitusprojektis toodud nõuete täitmist loetakse kinnistu liitunuks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.