Kastmisvesi

AS Viljandi Veevärk  ei pea mõistlikuks puhastatud põhjavee kasutamist (taimede) kastmiseks. Põhjavee maht on piiratud ning piisavalt suure üldise kastmisvee tarbimise korral ei jätku ühisveevärgis piisavalt ressurssi elanikkonna varustamiseks elutähtsa joogiveega.
Sobivaks alternatiiviks, eriti uute ehitiste puhul kus vastavad lahendused saab koos uute ehitistega projekteerida, on kasutada kastmiseks muudest allikatest pärit vett nagu kogutud vihmavesi, hoones tekkiv ja sobiva puhtusastmega reovesi (nt kraanikausivesi) vms.

Kliendi põhjendatud soovil võimaldab AS Viljandi Veevärk siiski joogivee kasutamist praegu kastmisveena, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et põhjavee- või ühisveevärgi ressursi ammendumisel selline teenus lõpetatakse. Kinnistu omaniku või valdaja poolt tehtud või tehtavaid kulutusi seoses kastmisvee teenuse kasutamisega või kasutamise lõpetamisega sellisel juhul ei hüvitata.