Veeteenuste hind

Alates 01. veebruarist 2023.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas (Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla, Mustivere küla) alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

TEENUSE NIMETUShind käibemaksutahind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest1,331,60
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest1,591,91
Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti otsusega 27.12.2022 nr 9-3/2022-056

2010. aasta novembrist alates on Konkurentsiamet ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindade regulaator. Konkurentsiameti ülesanneteks on veeteenuse hinna kooskõlastamine, liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine ning veeteenuse hinna ja liitumistasude suuruse üle järelevalve teostamine.

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb veeteenuse hind kujundada selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1) põhjendatud tegevuskulude katmine;
2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
3) keskkonnanõuete täitmine;
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt