Dokumendid

SEADUSED
– Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
– Veeseadus
– Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

EESKIRJAD JA METOODIKAD
– Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
– Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
– Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika

DOKUMENDID
– AS Viljandi Veevärk põhikiri
– Majandusaasta aruanne 2019
– Majandusaasta aruanne 2020
– Majandusaasta aruanne 2021
– Viljandi Linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020 – 2031   LISAD

TEHNILISED NÕUDED
– Veemõõdusõlme tehnilised tingimused